Voorwaarden

Algemeen

 • Stoereloer is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar, bij voorkeur uit Leeuwarden.
 • Deelname is gratis; een donatie wordt bijzonder op prijs gesteld.
 • Geef bijzonderheden door aan de leiding, zoals (kleurstof-)allergieën, medicijngebruik, gedragsproblemen en dergelijke. Dan houdt de leiding daar rekening mee. Dit kan van te voren via info@stoereloer.nl.

Praktisch

 • U brengt uw kind(eren) tussen 9:15 uur en 9.30 uur.
 • U haalt uw kind(eren) op tussen 12:15 uur en 12:30 uur.
 • Wij verzoeken u uw kind(eren) oude kleren aan te trekken die vies mogen worden.
 • De ouder/verzorger moet telefonisch bereikbaar zijn op het telefoonnummers zoals vermeld op de akkoordverklaring en het kind desnoods kunnen ophalen tijdens de workshop als de organisatie van Stoereloer dat nodig vindt.

Aanmelding en plaatsing

 • Een kind kan worden aangemeld door de ouder of verzorger via het emailadres op de website.
 • Plaatsing in een workshop gebeurt op volgorde van aanmelding en op basis van de minimale leeftijdseis per workshop.
 • Als een workshop vol zit kunnen wij helaas geen nieuwe aanmeldingen accepteren.
 • Kinderen van vrijwilligers van Stoereloer hebben voorrang bij plaatsing.
 • Bij plaatsing houden we zoveel mogelijk rekening met voorkeur voor de workshop, maar van de (ouders/verzorgers van) deelnemers wordt flexibiliteit verwacht mocht dit nodig zijn.
 • Na aanmelding krijgt u een mailbericht met daarin een akkoordverklaring. Deze kunt u de deelnemer(s) meegeven op de dag van deelname. Zonder akkoordverklaring kan uw kind niet deelnemen aan de workshops.
 • Plaatsing in een workshopgroep is pas definitief na bevestiging van de organisatie en het inleveren van de akkoordverklaring.
 • De organisatie van Stoereloer kan besluiten (tijdelijk) geen aanmeldingen te accepteren.

Tijdens de workshops

 • Een ouder moet bereikbaar zijn en het kind desnoods kunnen ophalen tijdens de workshop als de organisatie van Stoereloer dat nodig vindt.
 • Als een kind ernstig verstorend gedrag vertoont (de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, of de voortgang van de workshops bij herhaling verhindert) kan het kind deelname aan volgende workshops worden ontzegd.
 • Tijdens de workshops gelden huisregels. Deze worden aan het begin van de dag uitgelegd en opgehangen. De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand deelname aan de workshop te ontzeggen indien de huisregels niet nageleefd worden.
 • Tijdens de workshops kan beeldmateriaal worden gemaakt (foto, video) voor promotie- of instructiedoeleinden. Dit materiaal kan online, tijdens presentaties of in drukwerk gebruikt worden. Indien de ouders bezwaar hiertegen hebben moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden. Wanneer dit bezwaar niet vooraf is gemeld wordt het accepteren van plaatsing van het kind beschouwd als instemming met het gebruik van beeldmateriaal.
 • De organisatie van Stoereloer zorgt voor zo veilig mogelijke werkomstandigheden.
 • Tijdens de workshops is er begeleiding, toezicht en EHBO aanwezig.

Aansprakelijkheid

 • Deelname is op eigen risico.
 • Het bestuur heeft voor de duur van de workshops een WA- en ongevallenverzekering afgesloten, waarvan de voorwaarden bij het coördinatiepunt ter inzage liggen. Indien deze verzekeringen eventuele schade niet of slechts gedeeltelijk dekt, wordt verdere aansprakelijkheid uitgesloten. De verzekering dekt niet het zoekraken van kleding, fietsen, mobiele telefoons e.d.
 • Zorg voor geschikte kleding dat een stootje kan/mag hebben.
 • Stoereloer werkt met intensieve begeleiding, maar wel met echt gereedschap. Ongevallen zijn niet geheel uit te sluiten. De organisatie kan in zo’n geval naar eigen inzicht acute medische hulp inschakelen. Stoereloer kan hiervoor achteraf niet financieel aansprakelijk worden gehouden.